Nasze aktualności

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE

OGŁOSZENIE O NABORZE
NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

DYREKTOR DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KWIDZYNIE
UL. MALBORSKA 18 82-500 KWIDZYN
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE
GŁÓWNY KSIĘGOWY w wymiarze 1/2 etatu

 

 

 1. Wymagania niezbędne (konieczne do podjęcia pracy na stanowisku):
  1. wykształcenie:
   spełnienie jednego z wymieniony warunków:
   1. ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości,
   2. ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości,
   3. osoba jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
   4. osoba posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
  2. staż pracy: co najmniej 3 letni staż pracy w księgowości,
  3. obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
  4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  6. cieszenie się nieposzlakowaną opinią.
 2. Wymagania dodatkowe (pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na stanowisku):
  1. znajomość przepisów prawa samorządowego, ustawy o pomocy społecznej, rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej, ustawy o rachunkowości, ustawy prawa zamówień publicznych i o finansach publicznych, ustawy o podatku od towarów i usług oraz pozostałych przepisów mających albo mogących mieć zastosowanie w działalności Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie
  2. znajomość przepisów dotyczących wynagradzania pracowników, przepisów podatkowych i przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych,
  3. znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej,
  4. doświadczenie zawodowe: łącznie co najmniej 8 letni staż pracy w samorządowych lub państwowych jednostkach organizacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
  5. prawo jazdy kategorii B,
  6. umiejętność biegłej pracy przy użyciu komputera (obsługa specjalistycznego programu finansowo – księgowego ,umiejętność obsługi specjalistycznego programu do ewidencji odpłatności za pobyt mieszkańców oraz ich środków depozytowych, programu PŁATNIK, HOME BANKING, programów pakietu Office itp.),
  7. znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
  8. umiejętność pracy z zespołem i kierowania zespołem,
  9. asertywność w podejmowaniu decyzji,
  10. łatwość nawiązywania kontaktów, w tym predyspozycje do kontaktów z osobami niepełnosprawnymi
  11. sumienność i dyspozycyjność,
  12. wysoka motywacja do pracy i umiejętności interpersonalne,
 3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
  1. Rzetelne przestrzeganie zasad etyki zawodowej/ uczciwość, sumienność, wyrozumiałość i życzliwość w stosunku do mieszkańców, osób odwiedzających Dom oraz pracowników.
  2. Przestrzeganie zasad BHP i p. poż.
  3. Zachowanie tajemnicy służbowej i państwowej.
  4. Prowadzenie rachunkowości jednostki.
  5. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.
  6. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących:
   • operacji gospodarczych i finansowych, kompletności i rzetelności dokumentów,
   • dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
  7. Przygotowywanie projektów budżetowych.
  8. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących spraw finansowych wydawanych przez kierownika.
  9. Prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej dochodów i wydatków.
  10. Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych, prowadzenie sprawozdawczości budżetowej jak i statystycznej, wykonywanie analiz, zestawień i prognoz kosztów i wydatków.
  11. Naliczanie zaliczek podatkowych, składek, potrąceń oraz terminowe ich przekazywanie.
  12. Stosowanie rzeczowego wykazu akt, przepisów instrukcji kancelaryjnej oraz przechowywanie i archiwizacja dokumentacji księgowej.
  13. Przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych.
  14. Prawidłowe przekazywanie składników majątkowych, przestrzeganie zasad inwentaryzacji i likwidacji środków trwałych, wyposażenia oraz nadzorowanie sprawowania odpowiedzialności materialnej.
  15. Nadzorowanie inwentaryzacji składników majątku.
  16. Nadzorowanie prawidłowości funkcjonowania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zgodnie z regulaminem i przepisami prawa, w tym sporządzanie naliczeń odpisów, planu finansowego oraz terminowe przekazywanie naliczonych odpisów.
  17. Sporządzanie korespondencji w zakresie spraw finansowych.
  18. Nadzór nad prawidłowością pobierania i odprowadzania dochodów.
  19. Nadzór kontroli zarządczej w jednostce.
  20. Współpraca z innymi jednostkami m.in. Pomorskim Urzędem Wojewódzkim, Starostwem Powiatowym w Kwidzynie, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie, ośrodkami pomocy społecznej oraz innymi.
  21. Wykonywanie wszystkich czynności należących do zadań dyrektora/kierownika jednostki w czasie jego nieobecności, gdy takie umocowanie zostanie udzielone.
  22. Wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez kierownika jednostki należą do kompetencji głównego księgowego.
 4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku głównego księgowego:
  1. bezpośredni przełożony – dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie,
  2. zakres i stopień samodzielności na stanowisku – zarządzanie działem finansowo-księgowym,
  3. zakres i rodzaj podejmowanych decyzji – administracyjne, finansowe, organizacyjne, kierownicze, personalne, z zastrzeżeniem uzyskania akceptacji dyrektora,
  4. zadania okresowe i zastępstwo - zastępstwo dyrektora jednostki i wykonywanie zadań należących do dyrektora, gdy takie umocowania zostaną udzielone,
  5. odpowiedzialność pracownika – finansowa, karna i określona przepisami kodeksu pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  6. szczegółowe warunki pracy – zmienne tempo pracy, kontakty z interesantami i kontrahentami, sytuacje stresowe, konieczność szybkiego reagowania i podejmowania decyzji, bieżąca praca z komputerem,
  7. wyposażenie stanowiska pracy - sprzęt informatyczny, w szczególności przenośny sprzęt komputerowy (z zastrzeżeniem pracy na sprzęcie stacjonarnym w razie awarii sprzętu przenośnego lub w przypadku zdarzeń losowych nie dających się z góry przewidzieć), na bieżąco dostęp do innych urządzeń biurowych wymaganych do pracy na stanowisku i znajdujących się w Domu Pomocy Społecznej oraz program finansowo-księgowy firmy Arisco.
  8. warunki bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku są zapewnione.
 5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - jest niższy niż 6%.
 6. Wymagane dokumenty:
  1. list motywacyjny wraz z pisemnym uzasadnieniem ubiegania się o zatrudnienie ze szczególnym wskazaniem predyspozycji do kontaktów z osobami niepełnosprawnymi,
  2. życiorys (CV),
  3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
  4. kserokopie świadectw pracy,
  5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, posiadanych uprawnieniach,
  6. kserokopie dokumentów poświadczających znajomość języka polskiego – dotyczy obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  7. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  8. oświadczenie kandydata stwierdzające, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
  9. oświadczenie kandydata stwierdzające, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, kserokopie dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w sytuacji, gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) oraz w § 5 pkt. g Regulaminu naboru.
 7. Kserokopie przedkładanych dokumentów muszą być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.
 8. Dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny i CV) muszą być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. (Dz. U.z 2014 r. poz. 1202 z późn. zm.) i podpisem.
  Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych tj. (Dz. U.z 2014 r., poz. 1202 z późn. zm.).”
 9. Wymagane dokumenty winny być własnoręcznie podpisane i złożone osobiście lub drogą pocztową listem poleconym terminie do dnia 15.06.2015 r. do godz. 14,00 na adres Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie, 82-500 Kwidzyn ul. Malborska 18 w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – główny księgowy”. Za termin złożenia dokumentów przesłanych drogą pocztową uważa się czytelną datę i godzinę ich nadania wskazaną wyżej, tj. do dnia 15 czerwca 2015 r. do godz. 14,00. Dokumenty, które wpłyną albo zostaną nadane po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.
 10. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu tel. 55 279 37 21 u pracowników Małgorzaty Kobyłko, Krystyny Stępczyńskiej.
 11. Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kwidzynie , na stronie internetowej Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie oraz na tablicy ogłoszeń w Domu niezwłocznie, nie później niż w terminie do 5 dni od uzyskania wyniku.
 12. Wybrany kandydat, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz oryginały dokumentów złożonych w kserokopiach, tj. oryginały dokumentów potwierdzających wykształcenie, świadectw pracy, zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach i posiadanych uprawnieniach.

Dyrektor
Kazimierz Gorlewicz

Copyright © 2013. All Rights Reserved.